Menü

Piri Reis Üniversitesi’nin Karadeniz Ülkeleri için “Ortak Yüksek Lisans Programı” Projesi

Piri Reis Üniversitesi tarafından özellikle Karadeniz ülkelerinde uygulanması amaçlanan ortak yüksek lisans programı için geliştirilmiş MINE-EMI (Maritime Innovative Network of Education for Emerging Maritime Issues) projesi ile ilgili olarak 23 Ocak 2020 tarihinde uluslararası bir konferans düzenlenecektir.

MINE-EMI Projesi Nedir?
Denizcilik endüstrisi, ihtiyaçların hızlı değişmesi nedeniyle sürekli gelişim içinde olan en dinamik ekonomik sektörlerden birisidir. Sektörün, bilim ve IT alanlarındaki gelişmeleri de yakından takip etmek zorunda olduğu bilinen bir gerçektir. Dünya ve bölge gündeminde yaşanan gelişmeler, alınan kararlar ile toplumsal eğilimler ve olaylar denizcilik alanında da etkili olmaktadırlar. Sonuç olarak, çevresi ile yakın ilişki ve karşılıklı etkileşim içinde olan denizcilik alanında eğitim ve öğretim, gelişmeler paralelinde ortaya çıkan yeni konulara  ayak uydurabilmek ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri karşılayabilmek için sektörün eğilimlerini yakından takip etmek zorundadır.

MINE-EMI Projesi, denizcilik sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak, gündemdeki denizcilik meseleleriyle ilgili farkındalığı arttırmak için beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan Ortak Yüksek Lisans Programı (Joint Master Program-JMP) hazırlanmasını hedeflemektedir. Proje, Karadeniz havzasına odaklanmış olup, denizcilik sektöründeki ihtiyaçları (deniz alanlarının çevre konularına duyarlı yönetimi, taşımacılık ve lojistik hususları) karşılamak üzere, mevcut eğitim ve öğretim programlarında kapsanmayan güncel ve ileride ortaya çıkabilecek konularda denizcilik sektörünün tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt arayacak çalışmalara odaklanacaktır.

Projede aşağıdaki kuruluşlar yer almaktadır.

 • Piri Reis Üniversitesi – Koordinatör, PRU (Türkiye)
 • Constanta Maritime University, CMU (Romanya)
 • Nikola Vaptsarov Naval Academy, NVNA (Bulgaristan)
 • The University of the Aegean, UAEGEAN (Yunanistan)
 • Marine Cluster Bulgaria, MCB (Bulgaristan)
 • Pire Belediyesi (Municipality of Piraeus, MP) (Yunanistan)
 • Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR (Fransa)

Proje safhaları, hazırlık faaliyetleri, JMP’nin geliştirilmesi, test edilmesi ve sonuçlandırılmasını kapsamaktadır. Geliştirme aşamasında, eğitim materyali sektör paydaşlarının belirleyeceği kriterleri karşılayacak şekilde toplanacak, seçilecek, değerlendirilecek ve geliştirilecektir. PRÜ, NVNA ve UAEGEAN, eğitim ve öğretim materyallerinin teorik kısmı üzerinde çalışacak, CMU ise ilgili konularda simülatör senaryoları oluşturarak, uygulama odaklı destek sağlayacaktır. Teorik ve  uygulamalı bölümler uyum sağlamak üzere her aşamada koordineli bir şekilde geliştirilecektir.

PRÜ, geliştirilen JMP’nin entegrasyonuna önderlik edecek ve koordinatör olarak diğer katılımcılar ile işbirliği içinde JMP ders kataloğunu hazırlayacaktır. Program öğrenci ve eğiticilerin kurumlar arası dolaşımlarında test edilecek, PRU’da yapılacak teorik deneme eğitimlerini takiben MCB ve MP programın ilgili sektör tesislerinde denenmesini sağlayacaklardır. Alınan geri bildirimler programı nihai hale getirmek için kullanılacaktır.

Proje Amaçları
MINE-EMI Projesi denizcilik sektöründe çözüm bekleyen belli başlı sorunların etkin, güvenilir ve çevreye duyarlı biçimde ele alınabilmesi ve geleceğin yöneticilerinin ve uzmanlarının yenilikçi yöntemler, çözüm odaklı yaklaşımlar ve e-öğrenme yöntemleriyle yetiştirilebilmesi için ortak bir yüksek lisans programı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje ayrıca bu zorlukların üstesinden gelinmesine katkıda bulunmak isteyen tüm öğrencilerin ve öğretim kadrosunun kurumlar arasında dolaşımını kolaylaştırma amacını gütmektedir.

Son olarak, proje, öğrenci kazanımlarını sektörün farklılaşan beklentileri ışığında yeniden değerlendirmek ve denizcilik endüstrisinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellemek için denizcilik eğitim ve öğretim kurumları ile denizcilik endüstrisi arasında işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlara ulaşmak için atılacak adımlar aşağıdaki maddelerde verilmiştir:

 • Mevcut durum analizi raporu hazırlanması
 • Ortak yüksek lisans programları müfredatı oluşturulması
 • Bütünleşik Denizcilik Politikası, Liman ve Deniz Lojistiği ve Liman Yönetimi ve Gemi Operasyonları yüksek lisans programları arasında ortak dersler planlanması
 • Ortak dersler için değerlendirme araçları geliştirilmesi
 • Yüksek Lisans Programının teoriden uygulamaya aktarımının sağlanması — Simülatör Eğitim ve Değerlendirme Senaryoları yazılması
 • Derslerin değerlendirme sürecini ve e-öğrenmeyi destekleyecek WEB platformu oluşturulması

Proje sonunda her bir program/modül için 4 -6 arası zorunlu ve 4-6 arası seçmeli ders belirlenecektir. Derslerin içeriği proje ortakları tarafından birlikte oluşturulacaktır. Her bir ders bir dönemde proje ortağı yüksek öğretim kurumlarının en az bir tanesinde açılacak ve öğrenciler dersi istedikleri kurumdan gerçek ya da sanal olarak alabilecekler, tez konularını ve danışmanlarını ise ortak kurumların herhangi birinden seçebileceklerdir.

Kaynak: Basın Bülteni

Bir yanıt yazın